2006 - 2008 Cesta k integraci - začlenění osob se zdravotním postižením do
pracovního procesu v městském prostředí Prahy 10

Projekt byl zaměřen na rekvalifikaci osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, na
vytvoření pracovních míst pro tuto skupinu, dále na doprovodné sociální aktivity a v neposlední řade na rozvoj
zprostředkovatelských služeb a poradenských programů.

2006 - 2008 Šance pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím
podporovaných pracovních míst.

Projekt byl zameřen na přímé služby napomáhající integraci příslušníků znevýhodněných skupin či osob ohrožených sociální exkluzí
formou podporovaného zaměstnávání v dílnách. Konkrétně šlo o trénink osob znevýhodněných z důvodu zdravotního postižení
(včetne mentálního) na přechodná či podporovaná pracovní místa.


2009 - 2011 Jak na to

 Projekt byl zaměřen na přímé služby napomáhající integraci příslušníků znevýhodněných osob ohrožených sociální exkluzí formou
 podporované přípravy na zaměstnání formou tréninku v tréninkové bylinkové dílně na sypání a vážení bylinných čajových
 směsí, jejich balení, ukládán do krabic, skladování.
 
  2010 - 2012 Komplexní podpora integrace znevýhodněných osob na trhu práce

  projekt byl zaměřen na komplexní integrační aktivity s cílem zlepšení postavení znevýhodněných
  osob na trhu práce. Cílovým skupinám znevýhodněných osob, které byly předmětem realizace navrženého
  projektu, jsme  nabídly jednak cílené poradenské služby vedoucí k získání zaměstnání (personální agentura
  pro znevýhodněné osoby), bilanční diagnostiku, ale také např. rekvalifikační kursy.

  2011 - 2013 Zpět do práce
 
  Základním cílem projektu byla obnova a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností, které
  umožňují znevýhodněným osobám sociální a pracovní integraci, nalezení nového pracovního uplatnění a udržení
  se na volném trhu práce. Cílovou skupinou projektu byly osoby bez přístřeší (zjevné bezdomovectví,
  potencionální bezdomovci) na území hl. m. Prahy.

 2012 - 2014 Vzdělávání zaměstnanců Projekt Integrace o.p.s.
 
 Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci zaměstnanců obecně prospěšné společnosti Projekt Integrace, kteří byli
 převážně ze znevýhodněných skupin a byli tak ohroženi zvýšeným rizikem ztráty zaměstnání. Došlo k
 prohlubování a rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců, což vedlo k jejich celkové vyšší adaptabilitě na trhu
 práce.